Các khoa tập huấn
Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục Đại học được ban hành theo Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. ...

Ngày đăng: 11/9/2017 Đọc tiếp
Lượt truy cập
Online:
Total visit: