Tài liệu học tập

CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 về Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư này thay thế Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.

.Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 về quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên nhằm: 

a) Làm căn cứ để giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

b) Làm căn cứ để cơ sở giáo dục phổ thông đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên; xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường, địa phương và của ngành Giáo dục. 

c) Làm căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; lựa chọn, sử dụng đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán. 

d) Làm căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên xây dựng, phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

 

Có thể tải Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT tại đây.

Trung tâm NC&PT Nghiệp vụ sư phạm

Publish: 9/4/2018 - Views: 1987 - Lastest update: 9/4/2018 10:38:48 AM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: