Tài liệu học tập

Tiếp cận văn bản: Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018

Nhằm tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, Bộ GDĐT ban hành Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH 2017 yêu cầu các sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên triển khai thực hiện một số công việc sau đây:

1. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường
2. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
3. Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá

4. Tăng cường chỉ đạo, quản lý hoạt động dạy học, giáo dục

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

Xem Online công văn tại đây.

Publish: 11/9/2017 - Views: 465 - Lastest update: 11/9/2017 4:19:16 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: