Cơ cấu tổ chức

- Giám đốc Trung tâm: TS. Trần Bá Trình

   Phòng làm việc: Phòng 803, tầng 8, nhà D3

   Số điện thoại: 024 62544296, 0946828147

   Email: trinhtb@hnue.edu.vn

- Phó Giám đốc Trung tâm: TS. Vũ Thị Mai Hường

   Phòng làm việc: Phòng 801, tầng 8, nhà D3

   Số điện thoại: 024 63282532, 097 7277604

   Email: huongvtm@hnue.edu.vn 

 

- Chuyên viên đào tạo: ThS. Nguyễn Danh Điệp

   Phòng làm việc: Phòng 803, tầng 8, nhà D3

   Số điện thoại: 0989199634

   Email: diepnd@hnue.edu.vn

- Chuyên viên nghiệp vụ: ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

   Phòng làm việc: Phòng 801, tầng 8, nhà D3

   Số điện thoại: 024 63282532, 0978090119

   Email: ttnghiepvusupham@hnue.edu.vn 

- Chuyên viên kĩ thuật: CN. Nguyễn Đức Dũng

   Phòng làm việc: Phòng 802, tầng 8, nhà D3

   Số điện thoại: 0977281398

   Email: dungnd_cntt@hnue.edu.vn Lượt truy cập
Online:
Total visit: