Giới thiệu chung

      1. Tên gọi: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nghiệp vụ sư phạm.

           Tên giao dịch tiếng Anh: CENTER FOR RESEARCH AND TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT.

 2. Trụ sở: Tầng 8 - Nhà D3, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: ( 84 4 ) 62928912

Email: ttnghiepvusupham@hnue.edu.vn

1. Chức năng

Trung tâm có chức năng chủ trì nghiên cứu và triển khai các vấn đề về nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và triển khai tổ chức thực hiện các kết quả nghiên cứu.

2. Nhiệm vụ

-  Nghiên cứu xây dựng và phát triển chương trình rèn luyện NVSP (rèn luyện các kĩ năng sư phạm chung cơ bản và cần thiết với người giáo viên tương lai ở tất cả các chuyên ngành), chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân.

-  Cung cấp cơ sở vật chất và nhân lực để các đơn vị thuộc trường triển khai thực hiện việc rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng có tính đặc thù với từng ngành/khoa.

-  Tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lí trên toàn quốc.

-  Cung ứng (biên soạn) các tài liệu giáo dục đáp ứng việc thực hiện các chương trình đã xây dựng.

-  Huy động các nguồn lực trong và ngoài trường để thực hiện các nội dung hoạt động của trung tâm.

-  Quản lý nhân sự, tài sản, tài chính của trung tâm theo các quy định của trường ĐHSPHN và pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.


Lượt truy cập
Online:
Total visit: