Thông tin sinh viên

Thông báo: Nhận đơn phúc khảo môn Rèn luyện NVSP thường xuyên năm học 2018 – 2019 ( HK II )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRUNG TÂM NC VÀ PT NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------o0o---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 0 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v nhận đơn phúc khảo môn Rèn luyện NVSP thường xuyên năm học 2018 – 2019 ( HK II )

1. Sinh viên tham gia học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên ( COMM 001 )  có thể nộp đơn xin phúc khảo điểm nếu đủ các điều kiện sau:

  - Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp ( 3 kĩ năng );

  - Có đủ điều kiện dự thi cuối học phần;

  - Không bị kỷ luật đình chỉ thi.

2. Thời hạn nhận đơn phúc khảo từ ngày 20/05/2019 đến 31/05/2019.

3. Kết quả sẽ được thông báo trên Website Trung tâm: http://ttnvsp.hnue.edu.vn/

4. Sinh viên nhận mẫu đơn, điền thông tin tại phòng 801- D3.

                                                                                                TRUNG TÂM NC & PT NVSP

                                                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                                                  TS.  VŨ THỊ MAI HƯỜNG

                                                                                                

                                                                                                          

 

Publish: 5/17/2019 - Views: 434 - Lastest update: 5/17/2019 5:18:57 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: